Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Paczkomaty InPost) już od 250,00 zł.

TelefonE-mail

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin zakupów

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Perfani

 

§1

 Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest firma: Czyż Anna Perfani Anna Czyż z siedzibą w Czechowice-Dziedzice, ul. Komorowicka 6, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP: 6521635075, REGON: 072917082, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

3. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: sklep@perfani.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: +48 784707601 lub +48 606490201, 7 dni w tygodniu w godz. od 8 do 20.

Adres do korespondencji:

 

Czyż Anna Perfani

Komorowicka 6

 

43-502 Czechowice-Dziedzice

 

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towarów w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.

7. Wszystkie oferowane przez Sklep produkty są fabrycznie nowe.

8. Na potrzeby niniejszego regulaminu za Konsumenta uważa się Klienta będącego osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. Sprzedający umieszcza na stronie opinie w ramach partnerstwa z serwisem: Ceneo.pl. Sklep nie wpływa na treść opinii/recenzji jak również nie weryfikuje ich w inny sposób.

10. Klienci mogą uzyskiwać obniżki ceny na dostępne w Sklepie internetowym towary. Zasady przyznawania obniżek cen wyświetlane są każdorazowo na stronie sklepu. W przypadku stosowania obniżki ceny rabatu Sprzedawca podaje obok informacji o obniżonej cenie informacji o najniższej cenie produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni Sprzedawca podaje informację o najniższej cenie jaka obowiązywała od momentu, gdy produkt trafił do sprzedaży.

11. Sprzedawca nie stosuje automatycznego profilowania klientów i nie zmienia cen oferowanych produktów automatycznie na podstawie danych klienta. Sprzedawca może stosować odmienne ceny dla klientów hurtowych po rejestracji oraz weryfikacji takiego Klienta. 

 

§2

 Warunki świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a. przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b. włączoną obsługę Java Script, 

c. aktywny adres e-mail.

2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie Polityka prywatności.

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§3

 

Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta. 

2. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.

3. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. 

4. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła. 

5. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

 

a. imię i nazwisko, 

b. adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), 

c. numer telefonu.

 

6. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

 

a. firmę, 

b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), 

c. adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), 

d. imię i nazwisko osoby do kontaktu, 

e. numer telefonu. 

7. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

8. Sklep może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12. 

9. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

10. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności. 

11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem. 

12. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu, 

b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, 

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności, 

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta, 

e. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, 

f. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu, 

g. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

13. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 12 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sklepu. 

15. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sklep zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta. 

16. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej. 

17. Termin wypowiedzenia umowy przez Sklep w przypadkach, o których mowa w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.

 

§4

Zamówienia


1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b. e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Zamówienia są przyjmowane 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Realizacja zamówień odbywa się we wszystkie dni robocze.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

5. Dla stron umowy sprzedaży wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego „KUPUJĘ I PŁACĘ” Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep (Sprzedającego) poprzez przesłanie na adres e-mail, wskazany przez Klienta, wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. 

7. W przypadku braku dostępności zamawianego towaru lub jakichkolwiek problemów z realizacją zamówienia Sklep natychmiast skontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefonicznie. W takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja nowych warunków zamówienia (kontroferty) przez Klienta.

8. Kontroferta, o której mowa w ust. 7 jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

9.W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”. 

 

§5

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a. za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b. przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta – zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

c. szybka płatność elektroniczna PayU (przelew online, płatność kartą) - poprzez terminal internetowy PayU – zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

d. w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. W przypadku wyboru sposobu płatności innego niż „za pobraniem” warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§6

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. 

 

 

§7

Reklamacje

 

1. Jeśli zakupiony towar posiada wady Klient może złożyć reklamację Sprzedawcy pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulacja odpowiedzialności zawarta jest w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawa Konsumenta.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

- imię i nazwisko

- numer zamówienia

- opis wady

- datę zakupu oraz żądania.

4. Reklamacje można składać mailowo pod adresem sklep@perfani.pl lub telefonicznie pod nr telefonu +48 606490201.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia. Sprzedawca przesyła odpowiedź mailowo lub listownie – może ją poprzedzić rozmową telefoniczną.

6. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku, o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 

7. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z reklamacją, koszty dostaw ponosi Sklep.

8. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta mogą powodować błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów).

 

 

§8

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 21.02.2020 r., Dz.U. 2020, poz. 287) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 21.02.2020 r., Dz.U. 2020, poz. 287) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

 

  1. wiadomością e-mail, na adres sklep@perfani.pl,
  2. w formie pisemnej, na adres:

 

Czyż Anna Perfani

 

Komorowicka 6

 

43-502 Czechowice-Dziedzice.

 

4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

 

5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

 

  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

  1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

13. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w § 8. stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”

 

§9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Czyż Anna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Perfani Anna Czyż z siedzibą - Czechowice-Dziedzice, ul. Komorowicka 6, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP: 6521635075, REGON: 072917082, posługujący się adresem e-mail: sklep@perfani.pl.


2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Anną Czyż, e-mail: admin@perfani.pl.


3. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, wysyłki newslettera  na podstawie zgody lub zawarcia i wykonania na Pani/a żądanie umowy sprzedaży oraz umowy o prowadzenie konta klienta w naszym sklepie.


4. Dane mogą być udostępniane  podmiotom w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie:

 1. Home.pl ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin,
 2. Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
 3. DPD Polska Sp. z o.o. ul. Mineralna 15, 02274 Warszawa,
 4. InPost S.A. ul. Wielicka 28, BUSINESS PARK Budynek B, 30-552 Kraków,
 5. PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

 
5. Dane będą przechowywane przez okres 2 lat od momentu zawarcia umowy sprzedaży.


6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.


7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.


8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych, w szczególności historii transakcji.


9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


10. Administrator informuje także, iż nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i ich nie profiluje.

 

11. Klient może również wyrazić odrębną, dobrowolną zgodę na:

 

a. otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

b. przekazanie swojego adresu e - mail do firmy Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań oraz na przetwarzanie przez sklep Perfani oraz Ceneo Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Perfani (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.).

 

 

 

§10

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§11

Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze. 

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do korzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów z konsumtantami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016 r. 1823; dalej ustawa). Podmiotem właściwym do rozstrzygania sporów z udziałem sprzedawcy w tym trybie jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, prowadzący stronę internetową o adresie: http://http://www.katowice.wiih.gov.pl/

5. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 29.01.2023 r. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Ponadto informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. 

Certyfikat Przyjazny Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl